Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Historie školy

 

O škole

Od 1.1.2003 se škola stala právním subjektem. Součástí příspěvkové organizace je ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ a hostinská /doplňková/ činnost.


Velikost školy

Základní škola Černíkovice je malá venkovská škola, postavená v roce 1848. Je málotřídní základní školou, která poskytuje vzdělání cca 50 dětem v 1. až 5. postupném ročníku.
Výuka probíhá ve 3 třídách: jeden ročník je samostatný, další dvě třídy jsou spojeny po dvou ročnících. Třetí učebna byla vybudována v roce 2015 ze školního bytu.


Umístění školy (mapa)

Škola je umístěna na východním okraji obce v blízkosti lesa a budovy Mateřské školy. Před školou se rozprostírá park, který doplňuje malebné okolí školy. Autobusová zastávka je nedaleko školy, což je výhodné pro žáky dojíždějící z okolních obcí /Domašín, Třebešov/.
Ranní svoz dětí do ZŠ a MŠ z obcí Třebešov a Domašín zajišťuje obecní úřad malým autobusem.


Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky

Zřizovatelem školy je obec Černíkovice. Poskytuje nám finanční prostředky na zajištění provozu obou budov. Zastupitelé obce včetně paní starostky mají zájem o bezproblémový chod školy a jsou vstřícní k požadavkům přísp. organizace. Za jejich podpory byla vyměněna okna a vchodové dveře.
Velmi si vážíme podpory ze strany sponzorů /firma Matrix, JVNET Třebešov, Obec Černíkovice, Pekárna Beas, pan Skřítecký a firma Recykling i soukromí podnikatelé v obci/.

V budově školy jsou 3 učebny, vybavené 3 interaktivními tabulemi a 5 počítači s připojením na Internet /celkem 6 ks PC, 4 notebooky, 4 laserové tiskárny, 3 scannery, kopírka/, 1 televizor s DVD přehrávačem ve ŠD.
Ve školní budově se nachází i malá tělocvična,školní družina, která byla v červenci a srpnu 2007 rozšířena o další místnost a žákovská i učitelská knihovna. V roce 1997 byla v přístavku za školou zřízena keramická dílna.
Žáci se stravují ve školní jídelně, umístěné v budově MŠ, vzdálené 100 m od školy. Školáci při TV využívají malé hřiště vedle školy nebo 500 m vzdálený sportovní areál /kopaná, odbíjená, tenis/.

Snažíme se modernizovat výuku pomocí nových digitálních technologií a vybavit školu novým nábytkem, zapojili jsme se do projektu EU-peníze školám a Šablony I.

Na škole pracuje několik zájmových útvarů: výtvarný /využívá i keramickou dílnu/, dramatický /naši žáci se v recitaci několikrát dostali až do krajského kola i na celorepublikovou přehlídku/, počítačový, hudební /připravuje vánoční koncerty zpívané v místním kostele a zpěváky na pěveckou soutěž Karlovarský skřivánek v Opočně/, výuka angličtiny s rodilým mluvčím a taneční. Žáci docházejí i na hasičský kroužek a fotbal, tyto kroužky vedou rodiče. Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 se mohly děti zapojit do Čtenářského klubu, Klubu logiky a zábavných her a využít Doučování /aktivity hrazené z projektu Šablony I./

Činnost školy je výrazně propojena s životem obce i regionu, ve kterém žijeme. Pořádanými akcemi udržujeme staré zvyky /vynášení Moreny/ a aktuálně reagujeme na současné dění. Pravidelně dopisujeme do Černíkovického zpravodaje, Rychnovského týdeníku, máme své webové stránky.
Snažíme se zařazovat do vyučování různé projekty zaměřené k tématu Vánoc, Velikonoc, ke Dni Země. Sbíráme vyřazené elektrospotřebiče v rámci projektu Elektrowin.
Žáci se pravidelně účastní výtvarných, recitačních a sportovních soutěží, připravují program na kulturní vystoupení. V březnu probíhá školní Talentmánie a na konec roku připravujeme každoročně akci Odpoledne se zájmovými kroužky.

Zaměření školy je esteticko-výchovné. S ohledem na nový Učební plán je nutno se zaměřit i na výuku výpočetní techniky a cizího jazyka.

Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy upřesněno do podoby 5 vzdělávacích priorit:

1. Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků.
2. Rozvíjet schopnosti dramaticky, hudebně a výtvarně nadaných žáků, a to v rámci vyučovacích hodin i zájmových útvarů.
3. Pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami - příprava žáků s vývojovými poruchami učení, zajištění logopedické péče.
4. Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve škole i při mimoškolních sportovních aktivitách.
5. Rozvíjet komunikační dovednosti žáků: - v mateřském jazyce
- v cizím jazyce
- v informačních a komunikačních technologiích
- v sociálních vztazích


ETICKÁ VÝCHOVA

I když si mnoho lidí myslí, že starosti mají jen dospělí, není to vždy pravda. To jsme si uvědomily i na naší škole. Každý pátek věnujeme 15 minut na začátku poslední hodiny „Etické výchově“.
Ve slovníku cizích slov je etika uvedena jako morálka /mravnost/. Jeden chlapec ze 4. ročníku si tento pojem přeložil po svém. ETIKA=SLUŠNOST.
Každý týden si paní učitelka připraví jiné téma, o kterém si povídáme. Už jsme probrali zdravení, osobní hygienu a čekají nás další pravidla. Potom připomeneme dětem, že mají určité povinnosti, ale i práva. Příjemnou chvilku zpestříme lidovou pranostikou, kterou přečteme ke konkrétnímu datu.
Na závěr nastává nejdůležitější část naší minihodinky. Děti se nám svěřují se svými problémy a starostmi. Nejvíc nás těší, když víc chválí své spolužáky za pomoc, než si na ně stěžují. Přesvědčily jsme se, že tyto „chvilky“ stmelují kolektiv, a že se všichni těšíme na další pátek.


PŘIJĎTE SE PODÍVAT!

Samozřejmě i nás trápí mnoho problémů jako např.: nedostatek míst v MŠ, hodně úkolů, které je nutné rozdělit mezi malý počet pedagogických pracovníků a nárůst administrativy.

 

 

 

Nová škola

Ve dnech 17. a 18. 9. 2021 proběhl Den otevřených dveří v nové budově Základní školy v Černíkovicích. Žáci přivítali v 11 h pozvané hosty krátkým vystoupením. Od 13 h si mohli návštěvníci prohlédnout novou školu. Byla pro ně připravena výstavka starých fotografií, keramických výrobků a zajištěno občerstvení. Účast byla velmi hojná a nová škola měla velký úspěch. Informace o těchto dnech si můžete přečíst na stránkách Rychnovského deníku.

Projev paní ředitelky:
Pole už jsou dávno holá
hola hola, škola volá.
A ne škola ledajaká,
ale škola nová.


Když jsem v roce 1983 na zdejší škole začínala, ani ve snu by mě nenapadlo, že se dočkám tohoto slavnostního okamžiku. Stojí tu nová škola, moderně vybavená a já musím vyjádřit obdiv nad tím, co se podařilo dokázat. Chci poděkovat v první řadě p. starostce Zdeně Jedlinské. Jsem přesvědčená, že nebýt jí, není dnes co oslavovat. Děkuji, paní starostko.
Dále děkuji všem zastupitelům obce, panu projektantovi inženýru Michaelu Fenykovi a všem, kteří se na stavbě i jejím zprovoznění podíleli. Velký dík patří firmě Marhold.
Od srpna minulého roku se zde horečně pracovalo, střídali se zde party řemeslníků a my jen s úžasem sledovali, jak nová budova roste. A dnes, i díky obětavosti všech zaměstnanců obecního úřadu, školy a školky při úklidu, stěhování a přípravě tříd, novou školu slavnostně otevíráme.
Loučíme se se starou budovou z roku 1848, tvořící dominantu obce již téměř 173 let. Na památku jsme si z ní odnesli starý mosazný zvon, který jsme používali jen při vzácných příležitostech: naši prvňáčci si na něj zazvonili v den nástupu do školy a děti z páté třídy, když školu opouštěli. Stará škola své poslání plně splnila a my všichni se těšíme do školy nové.
Moc a moc si přeji, aby se nám ve škole příjemně žilo a učilo. My všichni se budeme snažit, aby se sem děti těšily a aby jim tady bylo hezky.

Nová škola

Ve školním roce 2021/2022 jsme začali vyučovat v nové škole.  V nové budově nalezneme: 3 třídy, PC učebnu, kabinet, sborovnu a ředitelnu, školní družinu, šatnu pro děti a učitele, učebnu pro výtvarnou činnost, příslušná sociální zařízení pro děti a učitele, úklidovou místnost, technickou místnost a později i tělocvičnu, která bude využita jak ZŠ, tak aktivitami občanů.