Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Základní škola

novinka11398(30.11.2023) Výběrové řízení - asistent pedagoga ZŠ
Hledáme nového kolegu na pozici asistenta pedagoga v ZŠ s nástupem od 1. 1. 2024.více...
novinka11230(18.09.2023) Volby do školské rady
Vyhlašujeme volby do školské rady na obsazení jednoho místa pro zákonné zástupce našich žáků. Vážení rodiče, zvolte si svého zástupce! více...
novinka11013(01.09.2023) Organizace 1. školního týdne
Školní rok 2023/2024 začíná v pátek 1. září, ale do školy jdeme až od pondělí 4. září. V pondělí se všichni žáci sejdou v 8:00 na společné zahájení školního roku, na které zveme i rodiče prvňáčků. Poté budou žáci ve svých třídách pouze do 9:00, kdy mají možnost jít domů nebo zůstat do 12:00 ve školní družině. V úterý už se budeme řídit podle rozvrhu hodin, pouze nebude odpolední vyučování (3. - 5. ročník). Od středy již pojedeme podle rozvrhu hodin. Školní družina bude ráno otevřena od 6:15 (celý týden) a odpoledne od úterý do 16:00.
novinka10801(25.03.2023) Zápis do 1. třídy
Vážení rodiče, všechny potřebné informace k zápisu do 1. třídy včetně formulářů ke stažení naleznete v dokumentech základní školy.více...
novinka10653(02.01.2023) Kroužky ve družině
Vážení rodiče, z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti Jitky Juráškové nebude až do odvolání sbor. Míčové hry a vybíjenou povede dočasně Radka Mňuková. Děkujeme za pochopení.
novinka10601(09.12.2022) Rodičovská sdružení v roce 2023
18. ledna od 16:00. 15. března - individuální, časy dle domluvy s třídní učitelkou. 25. 5. od 16:00.
novinka10324(01.09.2022) Změna začátku vyučování
Od 1. září 2022 bude vyučování ve škole začínat v 8:00. Přesný časový rozvrh hodin najdete v sekci ZŠ - rozvrhy. Školní družina bude od nového školního roku v provozu ráno od 6:15 a odpoledne do 16:00.

 

 

O škole

Od 1.1.2003 se škola stala právním subjektem. Součástí příspěvkové organizace je ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ a hostinská /doplňková/ činnost.


Velikost školy

Základní škola Černíkovice je malá venkovská škola, postavená v roce 1848. Je málotřídní základní školou, která poskytuje vzdělání cca 50 dětem v 1. až 5. postupném ročníku.
Výuka probíhá ve 3 třídách: jeden ročník je samostatný, další dvě třídy jsou spojeny po dvou ročnících. Třetí učebna byla vybudována v roce 2015 ze školního bytu.


Umístění školy (mapa)

Škola je umístěna na východním okraji obce v blízkosti lesa a budovy Mateřské školy. Před školou se rozprostírá park, který doplňuje malebné okolí školy. Autobusová zastávka je nedaleko školy, což je výhodné pro žáky dojíždějící z okolních obcí /Domašín, Třebešov/.
Ranní svoz dětí do ZŠ a MŠ z obcí Třebešov a Domašín zajišťuje obecní úřad malým autobusem.


Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky

Zřizovatelem školy je obec Černíkovice. Poskytuje nám finanční prostředky na zajištění provozu obou budov. Zastupitelé obce včetně paní starostky mají zájem o bezproblémový chod školy a jsou vstřícní k požadavkům přísp. organizace. Za jejich podpory byla vyměněna okna a vchodové dveře.
Velmi si vážíme podpory ze strany sponzorů /firma Matrix, JVNET Třebešov, Obec Černíkovice, Pekárna Beas, pan Skřítecký a firma Recykling i soukromí podnikatelé v obci/.

V budově školy jsou 3 učebny, vybavené 3 interaktivními tabulemi a 5 počítači s připojením na Internet /celkem 6 ks PC, 4 notebooky, 4 laserové tiskárny, 3 scannery, kopírka/, 1 televizor s DVD přehrávačem ve ŠD.
Ve školní budově se nachází i malá tělocvična,školní družina, která byla v červenci a srpnu 2007 rozšířena o další místnost a žákovská i učitelská knihovna. V roce 1997 byla v přístavku za školou zřízena keramická dílna.
Žáci se stravují ve školní jídelně, umístěné v budově MŠ, vzdálené 100 m od školy. Školáci při TV využívají malé hřiště vedle školy nebo 500 m vzdálený sportovní areál /kopaná, odbíjená, tenis/.

Snažíme se modernizovat výuku pomocí nových digitálních technologií a vybavit školu novým nábytkem, zapojili jsme se do projektu EU-peníze školám a Šablony I.

Na škole pracuje několik zájmových útvarů: výtvarný /využívá i keramickou dílnu/, dramatický /naši žáci se v recitaci několikrát dostali až do krajského kola i na celorepublikovou přehlídku/, počítačový, hudební /připravuje vánoční koncerty zpívané v místním kostele a zpěváky na pěveckou soutěž Karlovarský skřivánek v Opočně/, výuka angličtiny s rodilým mluvčím a taneční. Žáci docházejí i na hasičský kroužek a fotbal, tyto kroužky vedou rodiče. Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 se mohly děti zapojit do Čtenářského klubu, Klubu logiky a zábavných her a využít Doučování /aktivity hrazené z projektu Šablony I./

Činnost školy je výrazně propojena s životem obce i regionu, ve kterém žijeme. Pořádanými akcemi udržujeme staré zvyky /vynášení Moreny/ a aktuálně reagujeme na současné dění. Pravidelně dopisujeme do Černíkovického zpravodaje, Rychnovského týdeníku, máme své webové stránky.
Snažíme se zařazovat do vyučování různé projekty zaměřené k tématu Vánoc, Velikonoc, ke Dni Země. Sbíráme vyřazené elektrospotřebiče v rámci projektu Elektrowin.
Žáci se pravidelně účastní výtvarných, recitačních a sportovních soutěží, připravují program na kulturní vystoupení. V březnu probíhá školní Talentmánie a na konec roku připravujeme každoročně akci Odpoledne se zájmovými kroužky.

Zaměření školy je esteticko-výchovné. S ohledem na nový Učební plán je nutno se zaměřit i na výuku výpočetní techniky a cizího jazyka.

Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy upřesněno do podoby 5 vzdělávacích priorit:

1. Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků.
2. Rozvíjet schopnosti dramaticky, hudebně a výtvarně nadaných žáků, a to v rámci vyučovacích hodin i zájmových útvarů.
3. Pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami - příprava žáků s vývojovými poruchami učení, zajištění logopedické péče.
4. Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve škole i při mimoškolních sportovních aktivitách.
5. Rozvíjet komunikační dovednosti žáků: - v mateřském jazyce
- v cizím jazyce
- v informačních a komunikačních technologiích
- v sociálních vztazích


ETICKÁ VÝCHOVA

I když si mnoho lidí myslí, že starosti mají jen dospělí, není to vždy pravda. To jsme si uvědomily i na naší škole. Každý pátek věnujeme 15 minut na začátku poslední hodiny „Etické výchově“.
Ve slovníku cizích slov je etika uvedena jako morálka /mravnost/. Jeden chlapec ze 4. ročníku si tento pojem přeložil po svém. ETIKA=SLUŠNOST.
Každý týden si paní učitelka připraví jiné téma, o kterém si povídáme. Už jsme probrali zdravení, osobní hygienu a čekají nás další pravidla. Potom připomeneme dětem, že mají určité povinnosti, ale i práva. Příjemnou chvilku zpestříme lidovou pranostikou, kterou přečteme ke konkrétnímu datu.
Na závěr nastává nejdůležitější část naší minihodinky. Děti se nám svěřují se svými problémy a starostmi. Nejvíc nás těší, když víc chválí své spolužáky za pomoc, než si na ně stěžují. Přesvědčily jsme se, že tyto „chvilky“ stmelují kolektiv, a že se všichni těšíme na další pátek.


PŘIJĎTE SE PODÍVAT!

Samozřejmě i nás trápí mnoho problémů jako např.: nedostatek míst v MŠ, hodně úkolů, které je nutné rozdělit mezi malý počet pedagogických pracovníků a nárůst administrativy.

 

 

 

Nová škola

Ve dnech 17. a 18. 9. 2021 proběhl Den otevřených dveří v nové budově Základní školy v Černíkovicích. Žáci přivítali v 11 h pozvané hosty krátkým vystoupením. Od 13 h si mohli návštěvníci prohlédnout novou školu. Byla pro ně připravena výstavka starých fotografií, keramických výrobků a zajištěno občerstvení. Účast byla velmi hojná a nová škola měla velký úspěch. Informace o těchto dnech si můžete přečíst na stránkách Rychnovského deníku.

Projev paní ředitelky:
Pole už jsou dávno holá
hola hola, škola volá.
A ne škola ledajaká,
ale škola nová.


Když jsem v roce 1983 na zdejší škole začínala, ani ve snu by mě nenapadlo, že se dočkám tohoto slavnostního okamžiku. Stojí tu nová škola, moderně vybavená a já musím vyjádřit obdiv nad tím, co se podařilo dokázat. Chci poděkovat v první řadě p. starostce Zdeně Jedlinské. Jsem přesvědčená, že nebýt jí, není dnes co oslavovat. Děkuji, paní starostko.
Dále děkuji všem zastupitelům obce, panu projektantovi inženýru Michaelu Fenykovi a všem, kteří se na stavbě i jejím zprovoznění podíleli. Velký dík patří firmě Marhold.
Od srpna minulého roku se zde horečně pracovalo, střídali se zde party řemeslníků a my jen s úžasem sledovali, jak nová budova roste. A dnes, i díky obětavosti všech zaměstnanců obecního úřadu, školy a školky při úklidu, stěhování a přípravě tříd, novou školu slavnostně otevíráme.
Loučíme se se starou budovou z roku 1848, tvořící dominantu obce již téměř 173 let. Na památku jsme si z ní odnesli starý mosazný zvon, který jsme používali jen při vzácných příležitostech: naši prvňáčci si na něj zazvonili v den nástupu do školy a děti z páté třídy, když školu opouštěli. Stará škola své poslání plně splnila a my všichni se těšíme do školy nové.
Moc a moc si přeji, aby se nám ve škole příjemně žilo a učilo. My všichni se budeme snažit, aby se sem děti těšily a aby jim tady bylo hezky.

Nová škola

Ve školním roce 2021/2022 jsme začali vyučovat v nové škole.  V nové budově nalezneme: 3 třídy, PC učebnu, kabinet, sborovnu a ředitelnu, školní družinu, šatnu pro děti a učitele, učebnu pro výtvarnou činnost, příslušná sociální zařízení pro děti a učitele, úklidovou místnost, technickou místnost a později i tělocvičnu, která bude využita jak ZŠ, tak aktivitami občanů.